NIEUWE KWIS IN 2025!

Reglement Wieerterkwis 2025

Voor de Wieërter Kwis is een reglement opgesteld. Indien het reglement niet voorziet, dan wordt een bindend besluit genomen door de organisatie. Het is niet mogelijk om tegen een dergelijk besluit bezwaar te maken.

Algemeen 
1.1 De organisatie van de Wieërter Kwis is in handen van Stichting Tognix hierna te noemen “de organisatie”.

1.2 Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.wieerterkwis.nl bedoeld.

1.3 Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams, alle afzonderlijke deelnemers en alle sponsoren.

1.4 Het reglement zal worden uitgevoerd met inachtneming van het sociale en charitatieve karakter van De Wieërter Kwis. 

 

Teams

2.1 Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team. Het advies is 15 tot 20 leden. 

2.2 Elk team kent één van de teamleden toe als contactpersoon voor de organisatie.

2.3 De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via e-mail en uitsluitend met de contactpersoon.

2.4 Het “kwishonk” van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres in de gemeente Weert en alle teamleden worden geacht om vanuit deze werkplek aan De Wieërter Kwis deel te nemen.

2.5 Een team is gerechtigd tot deelname indien hun contactpersoon een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen.

 

Inschrijven 

3.1 Een team kan zich uitsluitend aanmelden voor deelname door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het verschuldigde inschrijfgeld direct aansluitend via iDeal te betalen. 

3.2 Aan deelname zijn kosten verbonden, welke per team in rekening worden gebracht, zulks ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren.

3.3 Er is plaats voor maximaal 100 teams, met uitzondering van de diamant en platinum sponsor-teams. De volgorde van inschrijving is bepalend voor deelname. Er wordt een wachtlijst aangelegd die wordt aangesproken wanneer een team zich afmeldt of er geen betaling heeft plaatsgevonden.

3.4 Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een teamnaam op te geven. De organisatie heeft te allen tijde het recht om een teamnaam zonder opgaaf van redenen af te keuren. Het team kan dan binnen één week een nieuwe naam doorgeven.

3.5 Bij aanmelding dient elk team ook een Weerter goed doel op te geven waaraan hun mogelijk gewonnen prijs geschonken zal worden. Is dit goede doel niet bij inschrijving opgegeven, dan is de inschrijving niet geldig. Let op: van belang is dat het gekozen goede doel een Weerter vereniging betreft of een stichting die statutair gevestigd is in Weert. Het te winnen prijzengeld zal dan ook enkel worden toegekend aan de gekozen Weertse vereniging of stichting of het Weerter goede doel.

3.6 Als de organisatie oordeelt dat het opgegeven goede doel niet aan de voorwaarden voldoet, heeft het team één week de tijd om een nieuw goed doel kenbaar te maken, anders komt de inschrijving te vervallen.

3.7 Inschrijven is mogelijk binnen een vooraf door de organisatie vastgesteld en via de website gecommuniceerd tijdskader. Inschrijven is mogelijk tot het einde van het betreffende tijdskader, tenzij het maximale aantal inschrijvingen van 100 reeds voordien is bereikt, in welk geval de mogelijkheid om in te schrijven eindigt na de 100ste aanmelding. 

 3.8 Kosteloos annuleren is mogelijk tot de 1ste januari volgend op de datum van inschrijving. Na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk vanwege gemaakte kosten.

3.9 De inschrijving is pas definitief wanneer de contactpersoon van het team hiervan een schriftelijke bevestiging van de organisatie heeft ontvangen.

 

Deelname 

4.1 De organisatie stelt een vragenboekje op waarin instructies, vragen en opdrachten voor De Wieërter Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.

4.2 De Wieërter Kwis vindt plaats op een vooraf door de organisatie te bepalen en via de website te communiceren datum, vallend op een zaterdag. Het ophalen van de vragenboekjes en eventueel overige benodigdheden voor het maken van de Wieërter Kwis kan op de kwisdag tussen 18:00 uur en 18:30 uur bij Keenterhart. Klokslag 23:00 uur dienen de antwoorden op de vragen digitaal via www.wieerterkwis.nl ingediend te zijn met uitzondering van de opdrachten waarbij specifiek in het vragenboekje aangegeven staat dat deze bij het Keenterhart voor 23.00 uur ingeleverd moeten worden. Er worden géén antwoorden op papier geaccepteerd.

4.3 Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisdag tijdig zijn vragenboekje ophaalt en eventuele opdrachten inlevert. Ingeleverde spullen worden, tenzij anders aangegeven, niet retourneerd.

4.4 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragen en/of opdrachten niet tijdig ophalen of inleveren. Ook kan een team gediskwalificeerd worden indien blijkt dat er sprake is van frauduleus handelen. Overtreding van wetten en regels kan tevens leiden tot uitsluiting van verdere deelname. Restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk.

4.5 Teams worden geacht zelf de vragenboekjes en andere instructies goed door te nemen. Naast de “reguliere” algemene vragen en de vele vragen over Weert staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen.

4.6 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen eenduidig, op de juiste plaats en, bij handgeschreven opdrachten waar dit specifiek gevraagd wordt, duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden.

4.7 Voor diverse vragen zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele weersomstandigheden rekening te houden en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (al dan niet morele) regels zullen tot uitsluiting leiden.

4.8 Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten. 

 

Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1 De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag zorgvuldig op hun juistheid beoordeeld en voor de goede antwoorden worden punten toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die deel uitmaken van De Wieërter Kwis. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

 5.2 Alle antwoorden op de vragen zullen na de prijsuitreiking op de website worden gepubliceerd. De uitslag van De Wieërter Kwis is bindend en staat niet ter discussie. De organisatie zal hierover ook niet corresponderen.

5.3 De organisatie bepaalt hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar laag welke geldprijs kunnen winnen voor hun goed doel. Het totale beschikbare prijzenbedrag is afhankelijk van inschrijfgelden, sponsoring, giften en kosten. De organisatie zal hierover niet verder corresponderen.

5.4 Mocht het gewonnen bedrag hoger zijn dan het bedrag dat jouw goede doel nodig heeft, dan mag er nog een tweede goed doel gekozen worden. De organisatie moet hier wel goedkeuring voor geven.

5.5 De bekendmaking van de uitslag alsmede de uitreiking aan de goede doelen zal plaatsvinden op de finaledag van De Wieërter Kwis, welke op een vooraf door de organisatie via de website te communiceren datum en locatie zal plaatsvinden. 

 

Sponsoren

6.1 De organisatie biedt sponsoren diverse sponsormogelijkheden aan. Het aangeboden sponsorpakket wordt verkregen na het tekenen van de sponsoropdracht en het ontvangen van het sponsorbedrag.

6.2 De organisatie streeft ernaar het aangeboden sponsorpakket zo goed mogelijk uit te voeren. Uit praktische overwegingen kan hiervan worden afgeweken, zo veel mogelijk overeenkomstig met het originele pakket, maar ook in het belang van de doelstellingen van de kwis.

6.3 Sponsoren kunnen anderszins geen verdere recht ontlenen aan de aangeboden sponsorpakketten en nemen deel in geest van het sociale en charitatieve karakter van De Wieërter Kwis.

 

Tenslotte

7.1 De organisatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deelname aan De Wieërter Kwis. Deelnemen aan De Wieërter Kwis is dus geheel op eigen risico.

7.2 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, of wijzigingen noodzakelijk zijn, dan is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing of aanpassing te maken.

7.3 Door deel te nemen aan De Wieërter Kwis stemt ieder team, alsmede ieder teamlid, er uitdrukkelijk mee in dat er foto’s of ander beeldmateriaal van het team en/of de teamleden door de organisatie of derden gebruikt kunnen worden via social media, internet, documenten of anderzijds openbaar kunnen worden gemaakt en getoond; bijvoorbeeld via een (regionale) krant of bij de prijsuitreiking.

7.4 De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele storingen gerelateerd aan website en internet, of andere situaties van overmacht waardoor deelneming aan de kwis wordt belemmerd. 

7.5 Door het inschrijfgeld te voldoen of de sponsoropdracht te tekenen, geef je blijk van kennis van en instemming met dit reglement.