Reglement

Voor de Wieërter Kwis is een reglement opgesteld. Indien het reglement niet voorziet, dan wordt een bindend besluit genomen door de organisatie. Het is niet mogelijk om tegen een dergelijk besluit bezwaar te maken.

Algemeen

1.1       Daar waar naar de website wordt verwezen, wordt www.wieerterkwis.nl bedoeld.

1.2       Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle afzonderlijke deelnemers.‌

Teams

2.1       Er is geen maximum gesteld op het aantal leden binnen een team.

2.2       Elk team kent één van de teamleden toe als contactpersoon voor de organisatie.

2.3       De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk via email en uitsluitend met de contactpersoon.

2.4       Het “kwishonk” van een team tijdens de kwisdag bevindt zich op één adres in de gemeente Weert en alle teamleden worden geacht om vanuit deze werkplek aan De Wieërter Kwis deel te nemen.

2.5       Een team is gerechtigd tot deelname indien hun contactpersoon een schriftelijke bevestiging van de inschrijving van de organisatie heeft ontvangen.

 

Inschrijven

3.1       Een team kan zich uitsluitend aanmelden door het inschrijfformulier op de website volledig ingevuld binnen de inschrijvingstermijn te versturen en het inschrijfgeld via iDeal betaald is.

3.2       Er is plaats voor maximaal 100 teams, met uitzondering van de hoofdsponsor-teams. De volgorde van inschrijving is bepalend voor deelname. Er wordt een wachtlijst aangelegd die wordt aangesproken wanneer een team zich afmeldt.

3.3       Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een teamnaam op te geven. 

3.4       Bij aanmelding dient elk team ook een Weerter goed doel op te geven waaraan hun mogelijk gewonnen prijs geschonken zal worden. Is dit goede doel niet bij inschrijving opgegeven, dan is de inschrijving niet geldig.

3.5       Inschrijven kan tot en met 1 december 2018 23:59 uur tenzij de maximale 100 inschrijvingen eerder zijn bereikt.

3.6       Annuleren voor 1 januari 2019 is kosteloos mogelijk. Na deze datum is restitutie van het inschrijfgeld niet mogelijk vanwege gemaakte kosten.

3.7        Als de organisatie oordeelt dat het opgegeven goede doel niet aan de voorwaarden voldoet, heeft het team één week de tijd om met een nieuw goed doel te komen, anders komt de inschrijving te vervallen.

 

Deelname

4.1       De organisatie stelt een full-colour vragenboekje op waarin alle vragen en opdrachten voor De Wieërter Kwis zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar.

4.2       De Wieërter Kwis vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019. Het ophalen van de vragenboekjes kan tussen 18:00 en 18:30 uur bij Keenterhart. Klokslag 23:00 uur dienen de antwoordboekjes hier weer ingeleverd te zijn. Een aantal antwoorden dient via de website doorgegeven te worden. Deze mogelijkheid sluit om 23:00 uur.

4.3       Elk team draagt er zelf zorg voor dat het op de kwisdag tijdig zijn vragenboekje ophaalt en inlevert.

4.4       De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboekjes niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van inschrijfgeld is dan vanwege gemaakte kosten niet mogelijk.

4.5       Teams worden geacht zelf de vragenboekjes goed door te nemen. Naast de “reguliere” algemene vragen en de vele vragen over Weert staan er ook andere doe-vragen tussen en opdrachten waarvoor men de deur uit zal moeten om het antwoord te vinden. Alle instructies voor de vragen en opdrachten zijn in het vragenboekje opgenomen.

4.6       Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen op het antwoordenblad eenduidig, op de juiste plaats en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. Het boekje mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde en volledig worden ingeleverd.

4.7       Voor diverse vragen zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks een bepaalde tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, met eventuele weersomstandigheden rekening te houden en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (morele)regels kan tot uitsluiting leiden.

 

Puntentoekenning, uitslag en prijzen

5.1       De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisdag zorgvuldig op hun juistheid beoordeeld en voor de goede antwoorden worden punten toegekend. Ook worden er voor elk team punten toegekend voor antwoorden op speciale opdrachten of andere activiteiten die deel uitmaken van De Wieërter Kwis. Niet eenduidige antwoorden of een niet of slecht leesbaar antwoord betekent dat er voor die vraag geen punten worden toegekend. Als er na de puntentelling sprake is van een gelijke eindstand, dan is het tijdstip van inleveren bepalend.

5.2       Alle antwoorden op de vragen zullen na de prijsuitreiking op de website worden gepubliceerd. De uitslag van De Wieërter Kwis is bindend en staat niet ter discussie.

5.3       De organisatie bepaalt hoeveel teams in de rangschikking van hoog naar laag welke geldprijs kunnen winnen voor hun goed doel. Het totale prijzenbedrag is afhankelijk van inschrijfgelden, sponsoring en giften. Mocht het gewonnen bedrag hoger zijn dan het bedrag dat jouw goede doel nodig heeft, dan mag er nog een tweede goed doel gekozen worden. De Wieërter Kwis commissie moet hier wel goedkeuring voor geven.

5.4       De bekendmaking van de uitslag alsmede de uitreiking aan de goede doelen zullen plaatsvinden op de finalemiddag van De Wieërter Kwis, welke op zondag 24 maart 2019 plaats zal vinden in zaal Dennenoord.

 

Tenslotte

6.1       De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan De Wieërter Kwis. Deelnemen aan De Wieërter Kwis is dus geheel op eigen risico.

6.2       Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

6.3     Door mee te doen stemt u in dat er foto’s van u en uw team op social media kunnen komen.

6.4     De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele storingen gerelateerd aan website en internet.

6.5   Door het inschrijfgeld te voldoen geef je blijk van kennis van en instemming met dit reglement.